Provozní řád

Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik volného lezení.

Trénink na stěně mohou provádět osoby:

  • které předem uhradily příslušný poplatek (dle platných tarifů).
  • svým podpisem potvrdily seznámení s provozním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem.

Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let. Osoby mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS.

Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly.

Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!

Vstup do haly je povolen pouze po přezutí do přezuvek nebo sálové obuvi.

Lezení bez lana (bouldering) je povoleno pouze do výšky prvního nýtu (expresky). 

Lezec je povinen se při lezeni jistit, sólový trénink je zakázán! 

Při lezení prvolezce je zakázáno vynechávat jistící body, každý následující jistící bod musí být zapnut nejpozději v jeho úrovni.

Lezci jsou povinni se navazovat osmičkovým uzlem s pojistkou. Prvolezec je povinen používat dynamické lano odpovídající délky a parametrům UIAA. 

Druholezec při lezení musí vypínat jistící body vždy postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body (expresky) vypnout nesmí. 

Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců.

Do jednoho jištění je zakázáno dávat více jak jedno lano (platí i pro současné použití vratné karabiny a expresky).

Pokud je ve vratné karabině lano, je zakázáno do cesty nastoupit.

Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně tak nácvik stavění atp.

Neúměrně dlouhé pády (tedy na efekt nejsou povoleny).

Při lezení více lezců současně nelze provádět takové varianty, které by omezovaly lezce na vedlejší cestě.

V případě uvolněného chytu nebo jisticího prostředku je lezec povinen na tuto okolnost upozornit provozovatele bez zbytečných průtahů a popř. i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit. 

K lezení lze použít instalovaných chytů i struktury stěny.

Během manipulace s naklápěcí stěnou se nesmí v její blízkosti pohybovat žádné osoby.  – vynechat, není potřeba

Vstup do ostatních částí haly, které nesouvisí s lezeckou stěnou, není dovolen. 

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.

Přestavování cesty (záměna nebo otáčení chytů) není bez vědomí správce povoleno. 

Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat provozovatele stěny.

Návštěvníci horolezecké stěny se řídí pokyny provozovatele. Provozovatel a jím zmocněný zástupce je oprávněn kdykoliv vykázat z haly osobu, která porušuje ustanovení provozního řádu,a to bez vrácení vstupného.

Tento provozní řád má prozatimní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (řádně vyvěšený) provozní řád je závazný pro všechny osoby, které provádějí jakoukoliv činnost na lezecké stěně a v jejím bezprostředním okolí.