Provozní řád

Článek 1

 1. Účast na provozu horolezecké stěny je povolena výhradně po seznámení se s provozním řádem horolezecké stěny a uhrazení vstupného viz platný ceník. Vstup do tělocvičny je povolen pouze po přezutí. V lezecké obuvi je pohyb mimo koberec zakázán! Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí.
 2. Provozní řád horolezecké stěny je nedílnou součástí provozního řádu sportovní haly a určuje zásady chování uživatelů horolezecké stěny, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
 3. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u žáků a studentů škol), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) a k okamžitému zákazu vstupu (u ostatních osob) bez náhrady vstupného.

Článek 2

 1. Horolezecká stěna je určena pro výcvik volného lezení, sportovní trénink a pořádání soutěží ve volném lezení
 2. Provozovatel odpovídá za bezpečnost jím na stěně umístěných jistících pomůcek (nýtů, řetězů, karabin a expresek)

Článek 3

 1. Provozní řád horolezecké stěny se vztahuje na všechny účastníky provozu horolezecké stěny.
 2. Účastníkem provozu horolezecké stěny je každá osoba, která se v době provozu horolezecké stěny bud' přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru horolezecké stěny (tj. v části sportovní haly, nad kterou je stěna umístěna nebo na galerii v prostoru horolezecké stěny. Konkrétní vymezení je dáno na hrací ploše plochou ochranného koberce pod horolezeckou stěnou a celým prostorem příslušné galerie.
 3. V době provozu horolezecké stěny je zakázáno používat průchod pod horolezeckou stěnou a příslušnou galerii, kde je stěna umístěna. K přesunu účastníků dalších sportovních aktivit v době provozu stěny slouží výhradně jiný vchod.

Článek 4

 1. Účastník provozu horolezecké stěny je povinen svým podpisem potvrdit, že je seznámen s provozním řádem a tím i s povinností bez výhrad uposlechnout všechna jeho ustanovení. Každý účastník provozu horolezecké stěny je povinen pečlivě zvážit svůj zdravotní stav a účastnit se provozu úměrně tomuto zdravotnímu stavu a momentální tělesné a sportovní kondici. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly.
 2. Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!
 3. Účast na provozu horolezecké stěny je povolena:
  1. členů Českého horolezeckého svazu (po prokázání se průkazem ČHS)
  2. nováčkům a začátečníkům pouze za stálé přítomnosti instruktora (po prokázání příslušným průkazem)
  3. osobám mladším 15 let pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let, která splňuje podmínky podle článku 4 odstavce 3 a)

Článek 5

 1. Každý účastník provozu horolezecké stěny odpovídá za:
  • bezvadný stav své výstroje a výzbroje
  • používání pouze oficiálně schválených horolezeckých pomůcek odpovídajících ČSN nebo s certifikátem CE (minimální délka lana je 25 m)
  • dodržování zásad sportovního lezení a bezpečnosti při výstupu i sestupu
 2. Každý lezec je povinen:
  • chovat se tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky provozu stěny
  • před zahájením tréninku připravit nejprve prostranství v okolí stěny, zejména důkladné celoplošné rozvinutí koberce a zatažení ochranné sítě
  • přípravu je možné provádět pouze v čisté sportovní obuvi (mimo lezeckou) nebo bez obuvi
  • před výstupem překontrolovat své navázání na úvaz (dle norem UIAA) a připravenost jistící osoby; při lezení prvolezce je zakázáno vynechávat jistící body, každý následující jistící bod musí být zapnut z bezpečné pozice, zapínat jistící body ve výstupové cestě nejpozději ve výši kolen
  • při odkládání lezecké výstroje nesmí docházet k poškození palubovky
  • neodbočovat z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku (na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou lezců)
  • po dosažení vrcholu stěny se zajistit a uzavřít bezpečně horní karabinu
  • používat pouze schválené postupy pro dynamické jištění (kyblík, poloviční lodní uzel, GRIGRI apod.)
  • Slaňovací osma není určena k jištění, je tedy zakázáno jí k tomuto účelu používat.
  • věnovat trvalou pozornost výstupu (v případě prasklého nebo jinak poškozeného chytu, tento nepoužívat a závadu ihned oznámit obsluze, případně upozornit lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit k lezení
  • používat vhodnou lezeckou obuv, která nesmí poškozovat povrch stěny a palubovku
  • zdržovat se v lezecké obuvi pouze ve vyhrazeném prostoru, který je dán kobercem umístěným pod stěnou, vstup do ostatních částí haly, které nesouvisejí s lezeckou stěnou, není dovolen
  • druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění
  • po ukončení tréninku jsou povinni poslední účastníci uvést prostranství a horolezeckou stěnu do původního stavu, případně navrácení jiných uložených pomůcek (plošina apod.)
 3. Každý jistící je povinen:
  • věnovat plnou pozornost výstupu i spouštění prvolezce, povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu; případný pád musí zachytit tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce nebo ostatních účastníků provozu horolezecké stěny; neúměrně dlouhému pádu
 4. Všem účastníkům provozu horolezecké stěny je přísně zakázáno:
  • lezení bez jištění (bouldering) ve výšce větší než postupové jištění v čelní stěně, na bočních stěnách
  • při lezení v čelní stěně - lezení s horním lanem zapnutým pouze v horní karabině dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod.
  • navazovat se na lano pomocí karabiny
  • upravovat cesty bez povolení technického správce stěny nebo vedoucího sportovní haly manipulovat s chyty nebo veškerými jistícími prvky
  • jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového jištění

Článek 6

Každý účastník provozu horolezecké stěny, který zjistí porušování kteréhokoliv bodu tohoto provozního řádu je povinen upozornit ihned danou osobu na nutnost dodržování uvedených ustanovení. V případě, že uvedená osoba okamžitě neuposlechne, je každý účastník povinen ihned informovat vedoucího sportovní haly nebo obsluhu, která vedoucího zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.

Provozovatel stěny neručí za odložené věci mimo uzamčenou skříňku.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti tento řád upravit.

V Jeseníku dne 29. 8. 2018